پرسش و پاسخ

گروه پرسش و پاسخ: گروه شماره 2


 
sadasdasdsada as d ad adda
پاسخ:

sad
asd
a
sd
a
da
dad

sadasdasdsa
پاسخ:

adad
asd
asda
sd
a

as
das