عامل بیماریزا، قارچی با نام علمی Alternaria Solani می باشد. این قارج ساقه‌ها، برگ‌ها و میوه‌های گوجه فرنگی را آلوده می‌سازد. این بیماری در خزانه موجب مرگ گیاهچه می شود. روی برگها لکه های قهوه ای مدور و اغلب احاطه شده با هاله زرد ظاهر می‌گردد.

لکه‌های برگی معمولا" ابتدا در برگ‌های پیر ظاهر می شوند و به سمت بالا پیشروی می‌کنند. با توسعه بیماری قارچ ممکن است ساقه‌ها و میوه‌ها را آلوده سازد. لکه‌های روی میوه شبیه به لکه‌های روی برگ‌ها به رنگ قهوه‌ای با حلقه‌های متحدالمرکز تیره می‌باشند. اسپورهای تیره و پودر مانند از این لکه‌های حلقه مانند تولید می‌شوند.  با ذره بین می‌توان اسپورهای روی لکه را مشاهده نمود.

 

راهکارهای مدیریت تلفیقی لکه موجی گوجه فرنگی:

کاشت گوجه فرنگی در فصل خشک بعلت پائین بودن شیوع بیماری سوختگی زود رس بهتر می باشد.

کاشت گوجه فرنگی در مزرعه و یا در نزدیکی مزارع دارای سابقه آلودگی به این بیماری بهتر است انجام نشود.

کاشت گیاهان گراس علوفه ای پا بلند یا درختانی مانند مانگو، انجیر، موز یا توت در اطراف مزرعه به عنوان باد شکن مانع از ورود اسپورها توسط باد به داخل مزرعه می شوند.

 از آبیاری بارانی استفاده نشود. در صورت استفاده از آبیاری بارانی در اوایل صبح این آبیاری انجام شود تا فرصت کافی برای خشک شدن اندام بوته ها وجود داشته باشد.

از بذرهای عاری از بیماری استفاده کنید.

خزانه گوجه فرنگی بایستی دورتر از مزارع گوجه فرنگی سال قبل قرار گیرد. گیاهچه های گوجه فرنگی را در خزانه مورد بازدید مکرر قرار دهید در صورت مشاهده علائم بیماری و یا علائم مشکوک ،گیاهچه های آلوده را از خزانه خارج و از بین ببرید.

بقایای آلوده بوته های گوجه فرنگی را پس از پایان محصول دهی از بین ببرید.

در تناوب گیاهانی از قبیل گوجه فرنگی ، سیب زمینی، فلفل یا بادمجان در یک زمین حداقل به مدت دو سال و ترجیحا" سه سال کاشته نشوند.

توصیه‌های قارچکش

هنگام مشاهده علائم اولیه سوختگی زودرس در مزرعه از قارچکش داکونیل  به فاصله 7 روز در آب و هوای خنک و مرطوب و تا فاصله 10 روز در آب و هوای خشک استفاده گردد. این قارچ کش در شرکت آوان مشرق زمین موجود می‌باشد.